Rozrachunki z pracownikami

Rozrachunki z pracownikami

Rozrachunki są to należności (u wierzyciela) lub zobowiązania (u dłużnika), zaakceptowane przez obie strony. Termin regulacji powinien być wzajemnie uzgodniony bądź wynika z obowiązujących przepisów.

Rozrachunki z pracownikami dzielimy na:

ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ – świadczenia związane bezpośrednio z wykonywaną przez pracowników pracą. Wynagrodzenia stanowią należność za prace, objęte umową. Wysokość wynagrodzeń ustala się na podstawie list obecności, kart pracy, kart zarobkowych i innych dowodów źródłowych. Na ich podstawie powstaje lista płac.

Podstawowe elementy kształtujące wielkość wynagrodzenia pracownika, to:

– wynagrodzenie zasadnicze – podstawowe wynagrodzenie związane ze stosunkiem pracy. Jest ekwiwalentem za wykonane w ramach umowy czynności na rzecz przedsiębiorstwa.

– premie – ustalone gratyfikacje za szczególne zaangażowanie w pracy.

– dopłaty i dodatki – mogą wynikać z kodeksu pracy lub z regulaminów wewnętrznych przedsiębiorstwa. Są to np. dodatki funkcyjne, stażowe, za prace w godzinach nocnych, za szkodliwe warunki pracy itp.

– potrącenia – zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz ubezpieczenia dobrowolne pracowników. Są to też zajęcia komornicze oraz na podstawie prawomocnych wyroków sądowych. Zaliczamy do nich również kwoty potrąconych należności na rzecz firmy.

– zasiłki – wypłacane ze środków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych świadczenia związane z korzystaniem z praw wynikających z ustawy o ubezpieczeniach społecznych.

POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI – rozliczenia z pracownikami dotyczące pobranych zaliczek. Przeznaczone są na pokrywanie wydatków dokonywanych w imieniu firmy, np. na zakupy materiałów, towarów, opłacenie usług czy też kosztów podróży służbowych. Są to też kwoty zobowiązań z tytułu niedoborów, rozliczenia związane ze świadczeniami odpłatnymi przez pracowników, koszty eksploatacji prywatnych pojazdów wykorzystywanych na cele działalności firmy.

Pozostałe rozrachunki z pracownikami – tytuły:

– rozliczenia kosztów podróży służbowych – z tytułu odbytej podróży służbowej pracownikowi przysługują diety oraz zwrot poniesionych kosztów

– rozliczenia pobranych zaliczek

– świadczenia finansowane ze środków ZFŚS – działalność socjalna organizowana w różnych formach pomocy na rzecz osób uprawnionych oraz na cele mieszkaniowe

– świadczenia urlopowe

– świadczenia z innych tytułów – przysługują w związku z BHP oraz ochroną zdrowia pracowników, wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, odprawy itp.

Dodaj komentarz